Εταιρικό & Πτωχευτικό δίκαιο

Οι δικηγόροι μας είναι ειδικοί στην παροχή συμβουλών αναγνωρίζοντας τον κατάλληλο τύπο  Εταιρείας με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας.  Παρέχουμε τη βοήθειά μας στη διαμόρφωση της εταιρείας, καθώς και τη  διαχείριση της. Πιο συγκεκριμένα προσφέρουμε υπηρεσίες στην:

• διαμόρφωσης και αγορά εταιρειών σε Κύπρο και το εξωτερικό
• Σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης
• Στην εταιρική διαχείριση
• Στην προετοιμασία των ετήσιων εκθέσεων
• Στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα της Εταιρείας
• Σε θέματα εκκαθάρισης
•Σε θέματα μεσεγγύησης